Algemene Voorwaarden voor Dienstverlening en Levering

Van: Datacasa B.V. SocialView Westzeedijk 82 b 3016 AG Rotterdam

hierna te noemen: dienstverlener.

Artikel 1 - Definities

 • In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  Dienstverlener: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
  Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker.
  Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening, levering van socialdata, socialmedia producten en adviezen.

Artikel 2 - Algemeen

 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen dienstverlener en een opdrachtgever waarop dienstverlener deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met dienstverlener, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 • Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Dienstverlener en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 - Aanbiedingen en offertes

 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 • De door dienstverlener gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Dienstverlener is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven. Aanbiedingen en offertes zijn altijd SE & O (Safe Errors and Omissions).
 • De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder inkoop- kilometer-, reis- verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 • Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is dienstverlener daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij gebruiker anders aangeeft.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 - Uitvoering van de overeenkomst

 • Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden levertijden, dan wel opleveringstermijnen bij benadering vastgesteld, onder voorbehoud van ongestoorde voortgang van de werkzaamheden en aanvoer van databestanden, zaken en materialen. De tijden gaan in zodra de voor uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in ons bezit zijn.
 • A. Een overschrijding van de levertijden zal nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding. Overschrijding van de levertijd ontslaat onze opdrachtgever niet van zijn verplichting tot afname van de bestelde zaken en tot nakoming van de overeenkomst. Eén en ander tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen
 • Dienstverlener zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en informatie.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft dienstverlener het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan dienstverlener aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan dienstverlener worden verstrekt.
 • Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat dienstverlener is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor dienstverlener kenbaar behoorde te zijn.
 • Data, producten en diensten worden alleen op eindgebruikersniveau geleverd. Het is opdrachtgever niet toegestaan data, producten en diensten door derde partijen, binnen of buiten holding en of andere constructies te laten benutten en/ of te vermarkten.

Artikel 5 - Betalingen

 • SocialView abonnementen en producten dienen voor afname van abonnementen en producten te zijn betaald.
 • Adviezen, producten en diensten dienen 30 dagen na factuurdatum voor de geleverde adviezen, producten en diensten te zijn betaald. Adviezen, producten en diensten met een langere looptijd worden per maand gefactureerd en door opdrachtgever betaald.
 • Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan dienstverlener de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase te behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en zijn betaald.
 • Betaling voor de levering van databestanden dient voor de levering te geschieden.
 • Betalingen vinden plaats op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schort de betalingsverplichting niet op.
 • Voor adviezen, levering van databestanden, software, producten en alle overige activiteiten waar zijn de betalingscondities: 60.0% bij opdracht en 40.0 % bij levering, al dan niet aangevuld met de meerkosten die voor opdrachtgever zijn gemaakt.
 • Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de aangegeven termijn dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 • Dienstverlener heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Dienstverlener kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Dienstverlener kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente evenals de kosten worden voldaan.
 • Indien betaling binnen de betalingstermijn geschiedt, zal door dienstverlener geen toeslag in rekening worden gebracht.
 • Indien betaling na de betalingstermijn geschiedt, is opdrachtgever een toeslag verschuldigd van 2%, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 6 - Vrijwaring.

 • Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 • Onderzoek in de meest brede zin van het begrip, het leveren van databestanden, socialmedia producten en diensten welke door dienstverlener worden uitgevoerd voldoen aan de met de opdrachtgever overeengekomen criteria.
 • Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor activiteiten, conclusies, wettelijke beperkingen, registers en/ of beslissingen welke door opdrachtgever op basis van door gebruiker aan opdrachtgever geleverd onderzoek, databestanden, socialmedia producten en diensten worden genomen en/ of uitgevoerd. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor activiteiten van opdrachtgever die in strijd zijn met de geldende privacy wetgeving.
 • Dienstverlener past alle zorgvuldigheid toe welke in alle redelijkheid mag worden verwacht. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor fouten, discontinuïteit en storingen.
 • Indien de overeenkomst met zich brengt dat Datacasa aan de opdrachtgever gegevens verstrekt teneinde de opdrachtgever in staat te stellen die gegevens te gebruiken, zijn ook de volgende voorwaarden op de overeenkomst van toepassing.
 • .1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan verstrekte gegevens te gebruiken voor een ander doel dan in de overeenkomst bepaald. Behoudens voor zover dit doel dat meebrengt, is het de opdrachtgever niet toegestaan verstrekte gegevens aan te wenden om een eigen database op te bouwen of deze te (laten) exploiteren. Het is de opdrachtgever evenmin toegestaan verstrekte gegevens aan te wenden om een eigen directory of gids op te bouwen of deze te (laten) exploiteren. Een aanvulling, aanpassing of andersoortige verrijking door de opdrachtgever van eigen gegevens met door Datacasa verstrekte gegevens is slechts toegestaan, indien daardoor op geen enkele wijze inbreuk wordt gedaan aan de aard of omvang van het ter zake van de door Datacasa verstrekte gegevens verleend gebruiksrecht. Deze beperkingen laten het recht van de opdrachtgever om aan de hand van een verkregen respons een eigen (persoon)registratie op te bouwen, mits voldaan wordt aan de wettelijke regelingen, onverlet.
 • Datacasa staat niet in voor de juistheid en de volledigheid van de door haar verstrekte gegevens.

Artikel 7 - Gebruiksrecht.

 • Dienstverlener verleent opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van het rapport, socialdata, dienstverlening, informatie, gegevens uitsluitend zoals vermeld in de overeenkomst.
 • Dienstverlener verleent opdrachtgever niet het recht, nog de toestemming om de geleverde informatie, producten en diensten op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen, te verhandelen of op andere wijze te vervreemden.
 • Indien overeengekomen is dat de opdrachtgever door Datacasa verstrekte gegevens meervoudig mag gebruiken (onder welk gebruik mede wordt begrepen een aanvulling, aanpassing of andersoortige verrijking, wordt de desbetreffende overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, aangegaan voor de duur van één jaar.
 • Datacasa is gerechtigd aan door haar verstrekte gegevens een aantal controlegegevens toe te voegen. Indien deze controlegegevens uitwijzen dat de opdrachtgever zich niet houdt aan het overeengekomen gebruik, is daarmee het volledig bewijs van zijn toerekenbare tekortkoming geleverd, behoudens tegenbewijs zijnerzijds.
 • Het is voor de opdrachtgever verboden het rapport, dienstverlening, informatie, gegevens op wat voor wijze dan ook, al dan niet door middel van een derde, te kopiëren, dupliceren, te wijzigen of te publiceren, openbaar te maken, anders dan voor eigen gebruik.
 • Opdrachtgever is uitdrukkelijk niet gerechtigd het rapport, dienstverlening, informatie, gegevens te (laten) (her)publiceren, anders dan binnen haar eigen bedrijf.
 • Bij niet-naleving van artikel 6 door opdrachtgever zal opdrachtgever dienstverlener vrijwaren voor:
  (a) aanspraken/vorderingen van derden verband houdende met intellectuele eigendomsrechten zoals – maar niet uitsluitend - auteursrechten, merkrechten en databankrechten;
  (b) aanspraken/vorderingen van derden van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de opdrachtgever wordt gehouden, of waarvoor de opdrachtgever uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is.
 • Bij niet-naleving van artikel 1-3. door opdrachtgever is dienstverlener uitdrukkelijk in het geheel niet aansprakelijk voor - niet limitatief - de in artikel 7 onder (a) en (b) genoemde aanspraken/vorderingen van derden.
 • Het gebruiksrecht op het rapport, dienstverlening, informatie, gegevens is niet overdraagbaar aan derden zijnde tevens moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen of gelieerde organisaties van opdrachtgever.
 • Het gebruiksrecht treedt in werking op het moment van levering van het rapport, dienstverlening, informatie, gegevens door dienstverlener aan opdrachtgever
 • Het is opdrachtgever niet toegestaan zodanig gebruik te maken van het rapport, dienstverlening, informatie, gegevens van dienstverlener dat daardoor schade kan ontstaan aan dienstverlener of derden.
 • In geval van overtreding van één van de bepalingen van dit artikel, geeft het recht van Datacasa op vergoeding van de door haar geleden en te lijden schade.

Artikel 8 - Wijziging van de overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 • Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal dienstverlener de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 • Indien een vast honorarium en/ of prijs is overeengekomen zal dienstverlener daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium en/ of prijs tot gevolg heeft.
 • De dienstverlener zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan dienstverlener kunnen worden toegerekend.

Artikel 9 - Contractduur; uitvoeringstermijn

 • De overeenkomst tussen dienstverlener en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 • Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever dienstverlener daarom schriftelijk in gebreke te stellen.
 • Abonnementen kennen een looptijd van twaalf maanden. Mits anders is overeengekomen. De eerste maand gaat in na betaling van het verschuldigde abonnementsgeld door opdrachtgever.
 • Abonnementen dienen twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode schriftelijk door opdrachtgever te worden geannuleerd. Na dit tijdstip wordt een abonnement automatisch voor een periode van twaalf maanden verlengd

Artikel 10 - Honorarium

 • Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium en/ of prijs wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5. En 6. t/m 11. van dit artikel. Indien geen vast honorarium en/ of prijs wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 11. van dit artikel.
 • Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium en/ of prijs overeenkomen.3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 • Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 • Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 • Indien dienstverlener met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
 • Dienstverlener is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien dienstverlener kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen.
 • Bovendien mag dienstverlener het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en dat niet toerekenbaar is aan dienstverlener, dat in redelijkheid niet van dienstverlener mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
 • Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid als gevolg van de wet.
 • Dienstverlener zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Dienstverlener zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
 • Indien opdrachtgever de door dienstverlener kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van dienstverlener genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

 • Alle door dienstverlener geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, rapporten, adressen enz., blijven eigendom van dienstverlener totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met dienstverlener gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 • De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht dienstverlener zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 • De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade evenals tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 • Door dienstverlener geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 • Voor het geval dat dienstverlener zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan dienstverlener of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van dienstverlener zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 12 - Incassokosten

 • Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend in overeenstemming met het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
 • Indien dienstverlener hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 13 - Onderzoek, reclames

 • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan dienstverlener. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat dienstverlener in staat is adequaat te reageren.
 • Indien een klacht gegrond is, zal dienstverlener de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 • Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal dienstverlener slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 14 - Opzegging

 • Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 • Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft dienstverlener recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan dienstverlener zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
 • Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door dienstverlener, zal dienstverlener in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 • Indien de overdracht van de werkzaamheden voor dienstverlener extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 15 - Opschorting en ontbinding

 • Dienstverlener is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  - Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  - Na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  - Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 • Voorts is dienstverlener bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 • Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien dienstverlener de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • Dienstverlener behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 16 - Aansprakelijkheid

 • Indien dienstverlener aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 • Indien dienstverlener aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal € 1.500, --
 • In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  - De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  - De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van dienstverlener aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan dienstverlener toegerekend kunnen worden;
  - Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 • Dienstverlener is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van dienstverlener of zijn ondergeschikten.

Artikel 17 - Vrijwaringen

 • De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor alle conflicten welke zich in het kader van de privacy wetgeving kunnen voordoen.
 • Indien opdrachtgever aan dienstverlener informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 18 - Risico-overgang

 • Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 19 - Overmacht

 • Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop dienstverlener geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor dienstverlener niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van dienstverlener worden daaronder begrepen.
 • Dienstverlener heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat dienstverlener zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 • Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 • Voor zover dienstverlener ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is dienstverlener gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20 - Geheimhouding

 • Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, dienstverlener gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en dienstverlener zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is dienstverlener niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 21 - Intellectuele eigendom en auteursrechten

 • Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die dienstverlener toekomen op grond van de Auteurswet.
 • Alle door dienstverlener verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, databestanden, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van dienstverlener worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis, of ter beschikking van derden worden gebracht. Onder derden wordt verstaan iedere juridische eenheid, intern of extern, die niet in de overeenkomst is meegenomen.
 • Dienstverlener behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 • Opdrachtgever zal zich, buiten het in de overeenkomst genoemde gebruiksrecht, onthouden van elk gebruik van handelsnamen, domeinnamen, woord-, vorm- en beeldmerken, modellen, auteursrechten, databankrechten, merkrechten, met name octrooirechten, knowhow, domeinnamen en modelrechten van Dienstverlener. Tenzij schriftelijk toestemming is verleend door de dienstverlener.
 • Opdrachtgever garandeert dat hij niets zal doen of nalaten dat inbreuk maakt op de Intellectuele eigendomsrechten van dienstverlener.
 • Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom te verwijderen.
 • Indien mocht blijken dat derden gebruik maken van de intellectuele eigendomsrechten, of andere merken, modellen, handelsnamen, domeinnamen, auteursrechten, knowhow, octrooien en dergelijke toebehorende aan dienstverlener of diens toeleveranciers, of op een andere wijze dit systeem trachten na te bootsen of handelingen te verrichten, die bij het publiek verwarring stichten, dan wel anderszins als inbreuk makend kan worden geacht zodanig dat partijen bij hun overeenkomst daarvan schade kunnen ondervinden, dan zal de dienstverlener, indien dienstverlener dat nodig acht, die maatregelen – ook gerechtelijke – nemen, die kunnen leiden tot een zo spoedig mogelijk einde van deze onrechtmatige handelingen.
 • Opdrachtgever zal, zodra hem mocht blijken van handelingen als hierboven omschreven, dienstverlener daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.
 • Niets uit de publicaties c.q. informatie omtrent diensten en producten van de dienstverlener, daarbij inbegrepen merknamen en/of afbeeldingen, mag zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de dienstverlener worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook, elektronisch, mechanisch of anderszins, met uitzondering van hetgeen dienstverlener en opdrachtgever overeengekomen zijn in de overeenkomst.

Artikel 22 - Geschillen

 • De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft dienstverlener het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 23 - Toepasselijk recht

 • Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 24 - Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Rotterdam juni 2014 SE&O